Ansøgningskrav til SMV:Digital

Her på siden kan du læse om de formelle krav til SMV:Digital.

Du kan læse om:  ​

Du kan søge tilskud til projekter med teknologisk nyhedsværdi for virksomheden, og projekter som tilfører væsentlig ny viden til virksomheden. Projekter der omhandler almindelig driftsoptimering, strategiudvikling, salg- og markedsføring, kommunikation mv., ligger uden for rammerne af tilskudsordningen i SMV:Digital.

Et projekt kan både have karakter af potentialeafklaring eller implementering. 

Et potentialeafklaringsforløb kan have til formål at hjælpe dig til identificere, hvor i din virksomhed der er størst potentiale for at indføre ny teknologi, hvilke teknologier der er relevante for dig at investere i, samt hvad business casen er ved at investere. 

Et implementeringsforløb kan have til formål at hjælpe dig til at høste gevinsterne ved ny teknologi, du enten har investeret i inden for det seneste år eller indkøber i forbindelse med dit implementeringsprojekt.

Find uddybning af, hvilke projekter du kan søge tilskud til inden for digital omstilling, e-handel eller via grøn tilskudspulje

For at kunne modtage tilskud i SMV:Digital, skal din virksomhed opfylde følgende krav:

Specifikke krav for til ansøgere ved tilskud på 25.000 inden for grøn og digital omstilling (foruden generelle krav)

 • Har minimum 2 og maksimalt 20 fuldtidsansatte

Specifikke krav for til ansøgere ved tilskud på 100.000 inden for grøn og digital omstilling (foruden generelle krav)

 • Har minimum 3 og maksimalt 249 fuldtidsansatte
 • Have en omsætning på minimum 2 mio. DKK i seneste aflagte årsregnskab

Krav om de minimis-erklæring
Tilskuddet gives i henhold til statsstøttereglerne under Europa Kommissionens de minimis-forordning (EU) Nr. 1407/2013. Du kan se Europa Kommissionens de minimis-forordning her.

Da tilskuddet gives under de minis-forordningen, skal tilskudsmodtager vedsende en de minimis erklæring, hvori det fremgår at virksomheden ikke har modtaget statsstøtte der overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår.

Krav om evaluering
Da Erhvervsstyrelsen hele tiden ønsker at forbedre tilskudsindsatsen, vil der løbende blive evalueret på virksomhedernes oplevelser af programmet. Tilskudsmodtager forpligtiger sig derfor til at besvare en opsamlende evaluering der modtages op til 2 år efter projektets afslutning, ligesom tilskudsmodtager ved projektets afslutning forpligtiger sig til at indsende en afrapportering af projektforløbet.

Inden du ansøger om tilskud, skal du være opmærksom på, at vi stiller krav om egen medfinansiering. Din egen medfinansiering kan være i form af kontant betaling, afholdte timer eller et mix af disse. Hvis du medfinansierer med timer, skal du huske at føre timeregnskab for projektet.

Du skal medfinansiere projektet med 50% Hvis du ønsker det fulde tilskudsbeløb på kr. 100.000 udbetalt, skal du også selv medfinansiere kr. 100.000 (kontant og/eller timer). Hvis du ønsker et tilskudsbeløb på 25.000 kr. udbetalt, skal du også selv medfinansiere 25.000 kr (kontant og/eller timer).

Beregningsgrundlaget for timelønnen er medarbejderens bruttoårsløn divideret med 1613 timer. Bruttolønnen fremgår af lønsedlen og omfatter ferieberettiget løn, arbejdsgiverbetalte udgifter til pension, egen betalt pension (hvis den indgår i grundlønnen) og er ferieberettiget, ATP og overenskomstmæssige tillæg. 

OBS: Hvis du er ejer eller medejer af en virksomhed, der indgår i projektet, og lægger du timer i projektet uden at udtage løn til dig selv, kan du medtage disse timer i projektbudgettet til timesatsen 250 kr.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi vurdere dine svar i skemaet, ud fra følgende tre tildelingskriterier:

 1. Projektet bidrager til at realisere vækstambitioner
  Her vil vurderingen tage udgangspunkt i, at du har gjort dig overvejelser omkring din virksomheds vækstambitioner og tilhørende udfordringer, samt hvordan du forventer, at projektet kan bidrage til at løse disse udfordringer.
   
 2. Forankring af projektet
  Her vil du blive vurderet på, om der er afsat ressourcer til at få hævet det teknologiske niveau i din virksomhed, herunder om der er økonomisk råderum til indkøb af potentielt ny teknologi. Ydermere ses der på om der i jeres virksomhed er ledelsesmæssigt engagement i projektet, og hvorvidt I har afsat de rette medarbejdere til gennemførslen af projektet. 
   
 3. Digitalt og teknologisk niveau
  Her vurderes det, om jeres projekt reelt involverer en for jer ny teknologi eller en væsentlig opgradering af allerede eksisterende teknologi, som I anvender. 
   
 4.  Grønne effekter
  For ansøgninger til SMV:Digitals grønne pulje vil du blive vurderet på, om det er sandsynliggjort, at projektet vil skabe en grøn effekt i virksomheden eller i produktet. Det er ikke tilstrækkeligt at argumentere for, at virksomheden eller produktet i forvejen har en grøn profil

For hvert af de fire tildelingskriterier findes der underlæggende vurderingsparametre, som din ansøgning bliver scoret på baggrund af. Vurderingsparametrene er de spørgsmål, du besvarer i ansøgningsskemaet. Scoringen af vurderingsparametrene er skønsmæssig

Når du har besluttet dig for at ansøge om tilskud til et digitalt projekt, skal du udfylde og indsende en ansøgning til programmet.  

Download wordskabelon til forberedelse af ansøgning om tilskud på 100.000 kr. til rådgivning inden for grøn og digital omstilling

Download wordskabelon til forberedelse af ansøgning om tilskud på 25.000 kr. til rådgivning inden for grøn og digital omstilling 

OBS! Log på med virksomhedens NemID.

Der kan kun ansøges til ét forløb ad gangen og har man tidligere modtaget tilskud, skal det første forløb være afsluttet og afrapporteret til Erhvervsstyrelsen, inden man kan søge på ny. Dette gælder ligeledes for igangværende projekter i regi af Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail, som bekræfter, at din ansøgning er indsendt korrekt. Modtager du ikke en kvitteringsmail inden for 15 minutter, har vi ikke modtaget din ansøgning.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ansøgning er indsendt korrekt, så tag hurtigst muligt kontakt til os her.

Der er løbende ansøgningsfrist og bevillingen udmøntes efter ”først til mølle” princippet. Der kan indsendes ansøgninger frem tilskudspuljens ansøgningsdeadline eller indtil bevillingen er udmøntet.

Når vi har modtaget din ansøgning, kan der gå op til fem uger, før du får svar fra os på, om du har fået tilsagn om tilskud eller afslag på din ansøgning.

Tilsagn: Hvis du får tilsagn om tilskud vil du modtage et tilsagnsbrev, standardvilkår for tilskuddet, samt skabeloner til afrapportering, som du skal benytte, når projektet er gennemført. Tilskuddet kommer til udbetaling, når projektet er gennemført, og de gennemførte aktiviteter er godkendt.

Afslag: Hvis du får afslag på din ansøgning, vil du modtage et afslagsbrev. Du har mulighed for at genansøge umiddelbart efter, du har modtaget et afslag. Det kan i den forbindelse være en god idé at kontakte os, og få en uddybende forklaring af afslaget. 

Hvis du har yderligere spørgsmål til ansøgningsprocessen eller vil høre mere om lige nøjagtig dine muligheder for tilskud, inden du ansøger, er du velkommen til at kontakte dit tværkommunale Erhvervshus. Du vil også kunne anmode om at få besøg af en konsulent, der kan komme og se nærmere på dine muligheder for tilskud under SMV:Digital.

Opstart af projektet
Når du har fået tilsagn til dit projekt, skal du:

 1. Du skal acceptere og underskrive tilsagnet: Tilsagnsbrevet underskrives og returneres, således at accepten er Erhvervsstyrelsen i hænde senest to uger fra du modtager tilsagnet. Tilsagnsbrevet sendes til smvdigital@erst.dk
   
 2. Vælg godkendt og uvildig rådgiver: Via linket kan du søge efter rådgivere, der er godkendt til at kunne udføre opgaver i regi af SMV:Digital. Har du allerede kontakt til en rådgiver, som ikke er på den åbne rådgiverliste, er vedkommende velkommen til at søge om optagelse.

Bemærk, at rådgivning skal være uvildig, og der må ikke være interessesammenfald mellem rådgiver og virksomhed. Der må ej heller være interessesammenfald mellem konsulent og virksomhed.

For at kunne vælge den bedst egnede rådgiver til opgaven, er det en god ide at de indhente flere tilbud på opgaven.

Hvis du er i tvivl valg af rådgiver, så tag kontakt til dit tværkommunale Erhvervshus. 

Afslutning af projektet
Når du er færdig med dit projekt, skal du afrapportere til tilskudsgiver (Erhvervsstyrelsen). I dit tilsagnsbrev er der på side 2 angivet, hvorledes du skal afrapportere – enten via onlinemodulet (smvdigital.onlinelegat.dk), hvor du også ansøgte, eller via mail til smvdigital@erst.dk. Selvom der i dit tilsagnsbrev er angivet, at du skal afrapportere på mail, opfordres du til at gøre det via onlinemodulet.

Hvis du afrapporterer på mail, skal du bruge skabelonerne nedenfor (de er også vedhæftet den mail hvori du fik dit tilsagnsbrev) og indsende til smvdigital@erst.dk.

 

Se vejledning til udbetaling af tilskud til privat rådgivning under SMVdigital

Download skabelon til udbetalingsanmodning

Download skabelon til ledelseserklæring

Download skabelon til afrapportering og regnskab

Udbetalingsanmodningen med tilhørende bilag, skal være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 3 måneder efter afslutningen af projektet.

Frivillig kontrakt mellem din virksomhed og rådgiver
I forbindelse med en samarbejdsaftale med en rådgiver, anbefaler vi, at I fx afstemmer:

 • Hvad det er for en opgave der skal løses
 • Antallet af timer der skal leveres
 • Rollefordelingen og fremdriften i projektet
 • Kravene til dokumentation mm.

I skabelonen til samarbejdsaftaler herunder er der, udover almindelige kontraktforhold, forslag til indholdet i en forventningsafstemning. 

Download aftaleskabelon

Timeregistrering 
I regnearket herunder er opstillet et samlet timeregnskab for et projekt. I skal blot oprette navnene på deltagerne og angive deres bruttoløn, samt naturligvis angive mødedage og mødetider for den enkelte deltager, så summere skemaet det samlede timeforbrug.

Download skabelon til timeregnskab


Har du yderligere spørgsmål til SMV:Digital eller er du i tvivl, om dit projekt opfylder kravene, er du velkommen til at kontakte dit Erhvervshus