Digital omstilling

Tilskud til privat rådgivning

Årets første tilskudspulje er nu lukket. En ny pulje vil åbne efter sommer 2019. Følg med her på siden hvor vi offentliggør åbningen af den nye pulje. 

Har du spørgsmål eller brug for vejledning om dine muligheder med SVM:Digital, kan du kontakte os på info@smvdigital.dk.


Tilskud til privat rådgivning

Her kan du ansøge om tilskud til indkøb af privat rådgivning, der hjælper dig til at gennemføre en digital omstilling af din virksomhed. Du kan ansøge om en tilskudsvoucher på 100.000 kr. til indkøb af privat rådgivning til to forskellige forløb – potentialeafklaring og implementering. Husk at vi stiller krav om egen medfinansiering.

Blandt tilskudsmidlerne, der i 2019 udmøntes via SMV:Digital, indgår også midler afsat til det tidligere Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion, der skal understøtte rådgivningsforløb rettet mod ibrugtagen af avanceret produktionsteknologi i små og mellemstore fremstillingsvirksomheder.

Hvem kan søge?

Ansøgningsprocessen

Tildelingskriterier

Tilsagn og afrapportering

Potentialeafklaring

Potentialeafklaringsforløbet har til formål at hjælpe dig til identificere, hvor I din virksomhed der er størst potentiale for at indføre ny teknologi, hvilke teknologier der er relevante for dig at investere i, samt hvad business casen er ved at investere. Konkret forventer vi, at dit potentialeafklaringsprojekt indeholder størstedelen af nedenstående hovedaktiviteter:

 • Kortlægning af arbejdsprocesser i virksomheden
 • Afklaring af processer der kan digitaliseres/automatiseres
 • Afklaring af relevant teknologi til digitalisering/automatisering
 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for digitaliseringen/automatiseringen
 • Forretningsudvikling
 • Udarbejdelse af ROI/business case/kravsspecifikation for investering i ny teknologi
 • Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning

Søg rådgiver til dit projekt

Tom wordskabelon til brug for forberedelse


Implementering

Implementeringsforløbet har til formål at hjælpe dig til at høste gevinsterne ved ny teknologi, du enten har investeret i inden for det seneste år eller indkøber i forbindelse med dit implementeringsprojekt. Konkret forventer vi, at dit implementeringsprojekt indeholder størstedelen af nedenstående hovedaktiviteter:

 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for gevinstrealisering af ny teknologi
 • Hjælp til teknisk integration af ny teknologi
 • Uddannelse af relevante medarbejdere i brugen af den specifikke nyindkøbte teknologi
 • Hjælp til gennemførelse af organisatoriske ændringer som følge af implementering af ny teknologi
 • Hjælp til leverandørstyring

Søg rådgiver til dit projekt

Tom wordskabelon til brug for forberedelse


Uvildig privat rådgivning

For bedst at sikre at du får uvildig rådgivning, der har din virksomheds bedste i fokus, så skal tilskuddet, du får fra os, bruges på rådgivere i vores database. Du kan tilgå databasen her. Har du selv fundet en rådgiver, som du gerne vil benytte, men som ikke findes i vores database, så har rådgiveren mulighed for at blive optaget i databasen her. Har du spørgsmål til dette, så kontakt os her.

For begge ordninger ydes der tilskud til rådgivning og uddannelse, ikke til investeringer i software, udstyr eller maskiner.
 

Aktiviteter, der kan søges tilskud til

Digital omstilling favner hele ”Industri 4.0” begrebet. Begrebet dækker over, avancerede robotter, 3D printere, cloudløsninger, sensorer, it-systemer mm., men dækker også, hvordan systemer fra den digitale og fysiske verden sammenkobles til nye produkter, serviceydelser og produktionssystemer. 

Digitalisering skaber værdi i form af mere effektive processer, færre fejl og grundlag for nye beslutningsprocesser; data håndteret digitalt er bedre end data håndteret manuelt, beslutninger truffet på realtidsdata, er bedre end dem truffet på historiske data. Teknologierne er klar, det er et spørgsmål om, hvordan man udnytter dem.

Indbygning af sensorer i produkterne giver ny værdi for kunderne, fordi man kan opsamle og håndtere forbrugsdata på nye måder. Det vil ændre forretningsmodellerne og afregningsmåderne og åbner for nye samarbejdsrelationer. 

En industri 4.0 rejse, begynder for nogen ved at få styr på grunddataene i virksomheden, eller ved at digitalisere eller automatisere de fysiske processer, mens andre er klar til mere avancerede industri 4.0 projekter. Uanset hvor virksomheden er i sin digitale rejse, kan man søge hjælp fra SMV:Digital.

Der skal være tale om projekter med teknologisk nyhedsværdi for virksomheden, og projekter som tilfører væsentlig ny viden til virksomheden. Projekter der omhandler almindelig driftsoptimering, strategiudvikling, salg- og markedsføring, kommunikation mv., ligger uden for rammerne af tilskudsordningen i SMV:Digital.

Nogle af de områder, der kan søges tilskud til potentialeafklaring og implementering inden for digital omstilling kan være:

Digitaliseret produktionsoptimering

Gennem digitalisering af produktionen er det muligt at opnå viden om produkter - såvel processer som processernes indvirkning på hinanden, det bliver nemmere at produktionsplanlægge, og der kan opnås store omkostningsreduktioner.

Avanceret materialeteknologi herunder 3D print

Kan medvirke til kvalitetsforbedringer på eksisterende produkterne og skabe mulighed for at tænke i helt nye produkter og design heraf. 3D printning kan ofte reducere leveringstiden, og reducere omkostningerne, da dyre processer og materialespild kan undgås.

Procesudstyr

Implementering af nyt procesudstyr kan være en del af en automatisering ex. automatiseret svejsning, lodning eller lign., men der kan også være tale om digitaliseret data opsamling på eksisterende processer for at få mere viden og derigennem få en datadrevet beslutningsproces, eller evt. en adaptiv processtyring, der vil medføre højere kvalitet.

Digitalisering af produktions-systemer (ERP, MES etc.)

Ved implementering af forskellige produktionssystemer, vil det være muligt at opnå en datadrevet beslutningsproces. Det vil give store fordele i både planlægnin og indsigt i, hvilke produkter der er omkostningstunge, problemer med leveringstider og kvalitet. Med den viden kan man træffe strategiske valg - og ikke mindst fravalg af opgaver, som ikke er forretningsmæssigt rentable.

Mass customization

Produktionsfilosofi med det formål at skabe variation og tilpasning gennem fleksibilitet og hurtig reaktionsevne. Dette sker ved at fokusere på udvalgte, heterogene nichemarkeder, udvikle nye produktvarianter/koncepter meget hurtigt og acceptere korte livscykler for virksomhedens produkter. For at kunne eksekvere er det vigtigt med hurtig og effektiv datahåndtering og integration af produktion og salgssystemerne.

Internet of things

Maskiner og udstyr kobles på internettet og indbygget elektronik, software, sensorer og antenner, gør dem i stand til at ”registrere” brugsdata og afvigelser samt kommunikere automatisk til flere modtagere og andre maskiner. Det vil også være muligt at lave selvregulerende systemer som løbende optimerer processer.

Robot og automation

Der vil være fokus på, at automatiseringen understøtter det faktiske produktionsapparat, upåagtet om der er tale om serieproduktion eller ordreproduktion.

Digitaliseret kvalitetskontrol

Gennem en digitalisering og evt. automatisering af kvalitetskontrollen vil det være muligt ikke blot at reducere omkostningerne, men naturligvis også øge kvaliteten.

Andet

Øvrigt med relevans for indførsel af mere avanceret produktion.

Har du spørgsmål eller brug for vejledning om dine muligheder med SVM:Digital, kan du kontakte os på info@smvdigital.dk.

keyboard_arrow_up