Vejledning til rådgivere

Generelt

SMV:Digital er et samlet program med en række tilbud, der skal understøtte danske virksomheders digitale omstilling samt styrke deres online salg.

Virksomhederne ansøge om tilskud til indkøb af uvildig rådgivning inden for digital omstilling eller e-handel. Der kan ansøges om kr. 25.000 eller kr. 100.000. til begge områder. Læs mere om de enkelte temaer under Digital omstilling og E-handel.

Virksomheder kan kun søges til ét projekt ad gangen. Såfremt man tidligere har fået en bevilling, skal projektet være afsluttet, inden der kan ansøges til et nyt projekt.

Ansøgningen til SMV:Digital behandles løbende og der kan forventes en sagsbehandlingstid på 5 uger.

Projekter kan have karakter af potentialeafklaring eller implementering:

Potentialeafklaring 

Et potentialeafklaringsforløb har til formål at hjælpe virksomhederne med at identificere, hvor I virksomheden der er størst potentiale for at indføre ny teknologi, hvilke teknologier der er relevante at investere i, samt hvad business casen er ved at investere. Konkret forventer vi, at potentialeafklaringsprojekt indeholder størstedelen af nedenstående hovedaktiviteter:

 • Kortlægning af arbejdsprocesser i virksomheden
 • Afklaring af processer der kan digitaliseres/automatiseres
 • Afklaring af relevant teknologi til digitalisering/automatisering
 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for digitaliseringen/automatiseringen
 • Forretningsudvikling
 • Udarbejdelse af ROI/business case/kravspecifikation for investering i ny teknologi
 • Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning

Implementering

Et implementeringsforløb har til formål at hjælpe virksomhederne med at høste gevinsterne ved ny teknologi, som de enten har investeret i inden for det seneste år eller indkøber i forbindelse med implementeringsprojekt. Konkret forventer vi, at implementeringsprojekterne indeholder størstedelen af nedenstående hovedaktiviteter:

 • Hjælp til leverandørstyring
 • Hjælp til gennemførelse af organisatoriske ændringer som følge af implementering af ny teknologi
 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for gevinstrealisering af ny teknologi
 • Uddannelse af relevante medarbejdere i brugen af den specifikke nyindkøbte teknologi
 • Hjælp til teknisk integration af ny teknologi

SMV:Digitals målgruppe

For tilskud på 100.000 kr.: Virksomheder med 3-249 fuldtidsansatte og en omsætning på minimum 2 mio. kr. i seneste regnskabsår (samt en omsætning på under 50 mio. euro eller balance på under 43 mio. euro.)

For tilskud på 25.000 kr.: Virksomheder med 2-20 fuldtidsansatte

Medfinansiering

Virksomhederne skal selv medfinansiere forløbet med 50%. Hvis de ønsker det fulde tilskudsbeløb på kr. 100.000 udbetalt, skal du således også medfinansiere kr. 100.000, enten i form af kontanter eller timer.

Timer til medfinansiering afregnes ud fra bruttolønnen. Hvis virksomheden medfinansierer med egne timer, kan timeregnskabet herunder benyttes til holde styr på de afviklede timer.

Download skabelon til timeregnskab

Uvildighed

Uvildighedsprincippet skal sikre, at virksomheden kan have tillid til, at den gennem loyal og kvalificeret rådgivning anvises de løsninger på markedet, som bedst tilgodeser dens konkrete behov.

Uvildighed indebærer, at rådgiveren skal tilstræbe objektivitet i sin rådgivning af virksomheden. Ved afklaringsprojekter skal rådgiveren præsentere virksomheden for flere relevante løsninger. Rådgiveren må ikke fremhæve én løsning frem for andre, med mindre dette er sagligt begrundet i virksomhedens konkrete behov.

Hvis rådgiveren på ovenstående grundlag anviser en løsning, der udbydes af rådgiveren selv, rådgiverens samarbejdspartnere, eller hvis rådgiveren på anden vis har interesse i virksomhedens valg af en anvist løsning, skal rådgiveren udtrykkeligt oplyse virksomheden herom.

Kontrol og sanktion

I forbindelse med afrapporteringen skal virksomheden bedømme henholdsvis kvaliteten og uvildigheden af den ydede rådgivning.

Virksomheder, som oplever, at den valgte rådgiver ikke efterlever uvildighedsprincippet, opfordres desuden til at kontakte Erhvervsstyrelsen.

Manglende efterlevelse af uvildighedsprincippet kan føre til eksklusion fra rådgiverdatabasen og fratagelse af muligheden for at levere tilskudsberettiget rådgivning under SMV:Digital.

Godkendte rådgivere

Kun godkendte rådgiver må udføre rådgivningsopgaver i SMV Digital. Erhvervshus Midtjylland skal som operatør udarbejde en åben liste over godkendte private rådgivere/konsulenter, som virksomhederne kan benytte i deres udvælgelse. Hvis en virksomhed selv finder en rådgiver, som de gerne vil benytte, men som ikke finde i rådgiverdatabasen, skal rådgiveren blot oprette sig, og afvente en godkendelse.

Kriterierne for at blive optaget på listen er godkendt af Erhvervsstyrelsen. For at blive optaget på Rådgiverlisten, skal rådgiveren besidde relevante kompetencer og erfaringer inden for digitalisering, avanceret produktion og E-handel. Kompetencer og erfaringer vægter begge 50% i vurderingen.

Ønsker du optagelse på Rådgiverlisten i SMV:Digital

For at blive godkendt som rådgiver i SMV:Digital skal du oprette dit CV i SMV:Digital’s rådgiverdatabase. Du skal indtaste et CV, med relevante informationer om din kompetence og erfaring, herunder:

 • Uddannelse
 • Karriereforløb
 • Kompetenceområder
 • Specialer
 • Relevante referencer fra målgruppen

Klik her for at oprette dig i SMV:Digital's rådgiverdatabase

På hjemmesiden finder du en vejledning til oprettelse af CV’et. Du kan forvente at få svar på godkendelse inden for ca. 5 arbejdsdage. Du vil modtage en mail fra os, når vi har godkendt eller afvist dit CV. Bliver du godkendt modtager du en adgangskode, så du løbende kan opdatere dit CV.

Inden projektstart

Virksomheden vælger selv, eller med assistance fra Erhvervshus Midtjylland, en rådgiver fra den åbne rådgiver liste. Når virksomheden har valgt rådgiver, og I er blevet enige om et samarbejde, anbefaler vi, at I udarbejder en skriftlig aftale om forløbet og forventningsafstemmer projektets gennemførelse. Det kan fx være krav til dokumentation, mødeplan eller ansvarsplacering mm.  Der er udarbejdet en skabelon til en aftale, som kan downloades herunder.

Aftalen er frivillig og skabelonen er ment som inspiration.

Download aftaleskabelon

Afslutning af projektet og udbetaling af støtten

Virksomheden betaler i første omgang selv udgiften til rådgiveren. Når det fremsendte regnskab fra virksomhederne er godkendt af Erhvervsstyrelsen, modtager virksomheden deres tilskud.    

Ved projektets afslutning skal virksomheden indsende:

 • Ledelseserklæring
 • Udbetalingsanmodning
 • Afrapportering
 • Samlet projektregnskab
 • Timeregnskab
 • Faktura og betalingsdokumentation

Diskretion

Rådgiver, medarbejdere fra Erhvervshus Midtjylland og lokale erhvervsråd og andre involverede skal, med mindre andet er aftalt, iagttage tavshed om alle forhold vedrørende virksomheden i forbindelse med gennemførsel af et forløb under SMV Digital.


Har du spørgsmål til vejledningen for rådgivere?

Kontakt dit Erhvervshus