Vejledning til rådgivere

Generelt

SMV:Digital er et samlet program, hvor virksomhederne kan få hjælp til digital omstilling og til at styrke online salg via programmets e-handelscenter. Under Digital omstilling og E-handelscenteret er der en række relevante tilbud i form af tilskud til indkøb af privat rådgivning, kompetenceforløb, sparring og netværk samt vejledning om regulering og konkurrencevilkår.

Virksomhederne kan deltage i workshop- og sparringsforløb, samt ansøge om tilskud til indkøb af uvildig rådgivning enten til et potentialeafklaringsforløb, eller til et implementeringsforløb. Der kan ansøges om kr. 100.000. til begge områder. Læs mere om de enkelte temaer under Digital omstilling og E-handelscenteret.

Der kan kun søges til et projekt ad gangen. Det gælder ligeledes, såfremt man tidligere har fået en bevilling fra Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion, at projektet skal være afsluttet, inden der kan ansøges til et nyt projekt.

Ansøgningen til SMV Digital behandles løbende og der kan forventes en sagsbehandlingstid på 5 uger.

Potentialeafklaring 

Potentialeafklaringsforløbet har til formål at hjælpe virksomhederne med at identificere, hvor I virksomheden der er størst potentiale for at indføre ny teknologi, hvilke teknologier der er relevante at investere i, samt hvad business casen er ved at investere. Konkret forventer vi, at potentialeafklaringsprojekt indeholder størstedelen af nedenstående hovedaktiviteter:

 • Kortlægning af arbejdsprocesser i virksomheden
 • Afklaring af processer der kan digitaliseres/automatiseres
 • Afklaring af relevant teknologi til digitalisering/automatisering
 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for digitaliseringen/automatiseringen
 • Forretningsudvikling
 • Udarbejdelse af ROI/business case/kravsspecifikation for investering i ny teknologi
 • Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning

Implementering

Implementeringsforløbet har til formål at hjælpe virksomhederne med at høste gevinsterne ved ny teknologi, som de enten har investeret i inden for det seneste år eller indkøber i forbindelse med implementeringsprojekt. Konkret forventer vi, at implementeringsprojekterne indeholder størstedelen af nedenstående hovedaktiviteter:

 • Hjælp til leverandørstyring
 • Hjælp til gennemførelse af organisatoriske ændringer som følge af implementering af ny teknologi
 • Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for gevinstrealisering af ny teknologi
 • Uddannelse af relevante medarbejdere i brugen af den specifikke nyindkøbte teknologi
 • Hjælp til teknisk integration af ny teknologi

SMV:Digitals målgruppe

For at deltage i SMV Digital, skal virksomhederne være en lille eller mellemstor virksomhed med mindst 5 ansatte, og have et dansk CVR-nr. Små og mellemstore virksomheder er defineret ved at have under 250 ansatte, en omsætning på under 50 mio. Euro eller balance på under 43 mio. Euro.

Medfinansiering

Virksomhederne skal selv medfinansiere forløbet med 50%. Hvis de ønsker det fulde tilskudsbeløb på kr. 100.000 udbetalt, skal du således også medfinansiere kr. 100.000, enten i form af kontanter eller timer.

Timer til medfinansiering afregnes ud fra bruttolønnen plus et overhead på 20%. Hvis virksomheden medfinansiere med egne timer, kan dette timeregnskab benyttes til holde styr på de afviklede timer.

Uvildighed og uafhængighed er bærende principper i rådgiverindsatsen

For at kunne udføre rådgivningsopgaver i SMV Digital, skal konsulenten være uvildig og må derfor ikke sælge Hardware, Teknologi og/eller digitale løsninger eller på andre måder være forbundet med løsningsudbydere. Der må ej heller være interessesammenfald mellem konsulent og virksomhed.

Godkendte rådgivere

Kun godkendte rådgiver må udføre rådgivningsopgaver i SMV Digital. Erhvervshus Midtjylland skal som operatør udarbejde en åben liste over godkendte private rådgivere/konsulenter, som virksomhederne kan benytte i deres udvælgelse. Hvis en virksomhed selv finder en rådgiver, som de gerne vil benytte, men som ikke finde i rådgiverdatabasen, skal rådgiveren blot oprette sig, og afvente en godkendelse.

Kriterierne for at blive optaget på listen er godkendt af Erhvervsstyrelsen. For at blive optaget på Rådgiverlisten, skal rådgiveren besidde relevante kompetencer og erfaringer inden for digitalisering, avanceret produktion og E-handel. Kompetencer og erfaringer vægter begge 50% i vurderingen.

Ønsker du optagelse på Rådgiverlisten i SMV:Digital

For at blive godkendt som rådgiver i SMV Digital skal du oprette dit CV i SMV Digital’s rådgiverdatabase. Du skal indtaste et CV, med relevante informationer om din kompetence og erfaring, herunder:

 • Uddannelse
 • Karriereforløb
 • Kompetenceområder
 • Specialer
 • Relevante referencer fra målgruppen

På hjemmesiden finder du en vejledning til oprettelse af CV’et. Du kan forvente at få svar på godkendelse inden for ca. 5 arbejdsdage. Du vil modtage en mail fra os, når vi har godkendt eller afvist dit CV. Bliver du godkendt modtager du en adgangskode, så du løbende kan opdatere dit CV.

Inden projektstart

Virksomheden vælger selv, eller med assistance fra det tværkommunale Erhvervshus, en rådgiver fra den åbne rådgiver liste. Når virksomheden har valgt rådgiver, og I er blevet enige om et samarbejde, anbefaler vi, at I udarbejder en skriftlig aftale om forløbet og forventningsafstemmer projektets gennemførelse. Det kan fx være krav til dokumentation, mødeplan eller ansvarsplacering mm.  Der er udarbejdet en skabelon til en aftale, som kan downloades herunder.

Aftalen er frivillig og skabelonen er ment som inspiration.

Hent aftaleskabelon - Potentialeafklaring

Hent aftaleskabelon - Implementering


Afslutning af projektet og udbetaling af støtten

Virksomheden betaler i første omgang selv udgiften til rådgiveren. Når det fremsendte regnskab fra virksomhederne er godkendt af Erhvervsstyrelsen, modtager virksomheden deres tilskud.    

Ved projektets afslutning skal virksomheden indsende:

 • Ledelseserklæring
 • Udbetalingsanmodning
 • Afrapportering
 • Samlet projektregnskab
 • Timeregnskab
 • Faktura og betalingsdokumentation

Diskretion

Rådgiver, medarbejdere fra Erhvervshus Midtjylland og lokale erhvervsråd og andre involverede skal, med mindre andet er aftalt, iagttage tavshed om alle forhold vedrørende virksomheden i forbindelse med gennemførsel af et forløb under SMV Digital.

Hent vejledningen som pdf

Har du spørgsmål til vejledningen for rådgivere i SMV:Digital?

Kontakt dit tværkommunale Erhvervshus

keyboard_arrow_up